แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2023 ส่วนที่1) สพม.เลย หนองบัวลำภู

 EIT (ส่วนที่ 1) – 229.สพม.เลย หนองบัวลำภู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ป.ป.ช.  ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
     เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้นไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2566

ตอบแบบ EIT (ส่วนที่ 1) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD5isoOEmWtucV_OsxO2Ourk4p1E0kVhx26wO9BqMNaXZjmg/viewform

รหัสหน่วยงานของท่าน คือ 00420001

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น