สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัดเลย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดอบรมสร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 6

นายธราภพ วีระประทีป

Read more

โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดอบรมสร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 4

เมื่อวันที่ 25 ตุลาค

Read more