สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัดเลย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดอบรมสร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 6

นายธราภพ วีระประทีป

Read more