กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น