O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 

 

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น