O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้ดำเนินการบูรณาการกับโครงการ“เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภูให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต สอดคล้องกับการขับเคลื่อนจริยธรรม ดังนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น