สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัดเลย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดอบรมสร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 6

นายธราภพ วีระประทีป ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัดเลย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัดเลย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม CANVA” หรือ “การสร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 6” ให้กับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูกรมสามัญจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อดิจิทัล การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้สวยด้วยโปรแกรมแคนวา รวมถึงแนวทางการสื่อสารระหว่างสหกรณ์ฯ กับสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายกฤตภาส ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพม.เลย หนองบัวลำภู มาเป็นวิทยากร

………………………………………………………

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น