E–Service สพม.ลยนภ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ สพม.ลยนภ

http://spm19.sesao19.go.th/

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) โรงเรียนในสังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู

ที่

รหัส SMIS

ชื่อโรงเรียน

1

39012001

หนองบัวพิทยาคาร

2

39012002

บ้านขามพิทยาคม

3

39012003

หนองสวรรค์วิทยาคาร

4

39012004

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

5

39012005

โนนสังวิทยาคาร

6

39012006

โนนเมืองวิทยาคาร

7

39012007

กุดดู่พิทยาคม

8

39012008

หนองเรือพิทยาคม

9

39012009

ยางหล่อวิทยาคาร

10

39012010

กุงแก้ววิทยาคาร

11

39012011

นากอกวิทยาคาร

12

39012012

กุดสะเทียนวิทยาคาร

13

39012013

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

14

39022001

สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

15

39022002

นาวังศึกษาวิช

16

39022003

คำแสนวิทยาสรรค์

17

39022004

ดงมะไฟวิทยาคม

18

39022005

นาแกวิทยา

19

39022006

กุดดินจี่พิทยาคม

20

39022007

ฝั่งแดงวิทยาสรรค์

21

39022008

ภูซางใหญ่วิทยาคม

22

42012001

เลยพิทยาคม

23

42012002

เลยอนุกูลวิทยา

24

42012003

นาอ้อวิทยา

25

42012004

น้ำสวยพิทยาสรรพ์

26

42012005

นาด้วงวิทยา

27

42012006

เชียงคาน

28

42012007

เขาแก้ววิทยาสรรพ์

29

42012008

ธาตุพิทยาคม

30

42012009

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

31

42012010

ปากชมวิทยา

32

42012011

เชียงกลมวิทยา

33

42012012

คอนสาวิทยา

34

42012013

วังโพนงามวิทยา

35

42012014

พระแก้วอาสาวิทยา

36

42012015

ศรีสองรักษ์วิทยา

37

42012016

นาแห้ววิทยา

38

42012017

ภูเรือวิทยา

39

42012018

ท่าลี่วิทยา

40

42022002

ศรีสงครามวิทยา

41

42022004

ภูกระดึงวิทยาคม

42

42022005

ภูหลวงวิทยา

43

42022006

สันติวิทยาสรรพ์

44

42022007

เอราวัณวิทยาคม

45

42022009

ผาอินทร์แปลงวิทยา

46

42022010

วังทรายขาววิทยา

47

42022011

ผาสามยอดวิทยาคม

48

42022012

เขาหลวงวิทยา

49

42022013

เซไลวิทยาคม

50

42022014

ผาน้อยวิทยาคม

51

42022015

เลยสว่างวิทยาคม

52

42022016

หนองหินวิทยาคม

 

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน สพม.เลย หนองบัวลำภู

https://www.sesao19.go.th/app/e-salary/

 

ระบบโปรแกรมพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

https://www.sesao19.go.th/app/e-tax/

 

ระบบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.ลยนภ

https://www.sesao19.go.th/app/appeals/index.php?idx=2/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น